Adatkezelési tájékoztató

 

1.                AZ ADATKEZELŐ NEVE, CÉGADATOK
Cégnév: MindfulMove Kft.

Székhely:  1025 Budapest, Kondorkert u. 7.

Cégjegyzékszám: 01 09 389372

Adószám:  27419322-1-41

Képviselő: Bernáth Dóra

E-mail cím: info@prepostnataltrener.hu

Telefonszám: +36305073315

 

2.  ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
A Társaság a GDPR 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akinek az alábbiak az elérhetőségei:

E-mail cím: info@prepostnataltrener.hu

Levelezési cím: 1025 Budapest, Kondorkert u. 7.

 

3. ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
 

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja

 

Adatkezelés előirányzott időtartama

 

 

Mindfulmove Kft. Képzésére való jelentkezés ill. a vizsgázáshoz és értesítéshez szükséges egyéb adatok

 

hozzájárulás: emial küldése az info@prepostnatalkepzes.hu-ra

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

 

8 évig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatok törlésének kérelmezésééig

4. ÉRINTETTEK JOGAI
           Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban a jogait a fenti elérhetőségeken gyakorolhatja.

Érintett bármilyen kérdéssel jogosult a fentiekben megadott kapcsolattartási elérhetőségeken adatkezelővel egyeztetni.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő díjmentesen jár el (tájékoztatás, intézkedés) az érintett felé, kivéve, ha az érintett kérelme megalapozatlan, túlzó.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek jogai különösen az alábbiak:

1.                TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS (GDPR12-15.cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (akár szóban is, azonosíthatóság esetén). Az értintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk különösen az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, kik ismerhetik meg az adatokat (címzett/címzetti kategória), az adatok tervezett tárolásának időtartama, jogai, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga stb.

2.                HELYESBÍTÉS (GDPR 16.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.                TÖRLÉS – „Az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk), AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha jogi kötelezettségeire vagy jogi igényei érvényesítéséhez /védelmére tekintettel az adatkezelőnek kezelnie kell az adatot.

Törlési kérelem beérkezése esetén első lépésben az adatkezelő beazonosítja az érintettet és a jogosultságát. A jogosulatlan kérésre megvalósuló törlés ugyanis adatvédelmi incidenst eredményez. Amennyiben a törlési kérelem jogos és az adatkezelésnek olyan más jogalapja nincsen, amely alapján a törlést meg lehet vagy meg kell tagadni, a törlést valamennyi adatbázisban végrehajtja, és a törlési kötelezettségről mindazokat tájékoztatja, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha lehetetlen/aránytalan nehézségekbe ütköznek.

Az adatkezelés korlátozása:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés ilyen korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

4.                TILTAKOZÁS (GDPR 21.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.                 ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez nem lehet mások jogaira/szabadságaira nézve hátrányos.

 

6.                JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

                Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes. A Hatóság elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 391-1400

Fax: 391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

                Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye (Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

                Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

7.                HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA (GDPR 7. cikk)

Amely adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, azon adatok vonatkozásában az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A – visszavonás előtti – hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

 

 

 
5. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÉRINTETTEK ADATAIT, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
 

SZERVEZET, SZERVEZETI EGYSÉG

 

ÉRINTETT POZÍCIÓK
1.                Mindfulmove Kftügyvezető, cégvezető, kapcsolattartó, kihelyezett megbízottak, önkéntesek akik titoktartási kötelezettséggel rendelkeznek.
2.                  
3.                  
  
 
6. EGYÉB
 

FELÜLVIZSGÁLAT:

Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja adatkezelési joggyakorlatát, ezentúl adatkezelő a körülmények (gyakorlati, jogszabályi stb.) változás esetén felülvizsgálja a szabályzatot és a gyakorlatot. Szükség szerint tájékoztatást nyújt az érintetteknek. Az adatok törlése esetén a belső szabályzata szerint jár el.

 

Az érintettnek jeleznie kell adatkezelő felé, amennyiben adatai megváltoztak.