ÁSZF

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Általános szerződési feltételek

amely létrejött egyik részről a Mindfulmove Kft. (székhely: 1025 Budapest, Kondorkert u. 7. cégjegyzékszám: 01-09-389372, adószám: 27419322-1-41, felnőttképzési bejelentés szám:B/2021/002004, képviseli: Bernáth Dóra) mint felnőttképzést folytató intézmény (továbbiakban: Képző intézmény), másik részről, mint képzésben Résztvevő felnőtt magánszemély (továbbiakban: Résztvevő

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

Jelen szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján kötött felnőttképzési szerződés.

 • Általános rendelkezések:
 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Képző intézmény által megszervezett  képzési programon Résztvevő – előzetes jelentkezése alapján – részt vesz, és a képzéssel összefüggésben e szerződésben foglaltak szerint járnak el.

A képzési program: 

Megnevezése:Pre- és Postnatal Tréner képzés
Képzés formája:Zárt rendszerű elektronikus távoktatás 
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: oklevél
A képzési program bejelentésének száma:B/2021/002004
A képzési program kezdési időpontja:A https://prepostnataltrener.hu/ weboldalon meghirdetettek szerint
A képzési program tervezett befejezési időpontja:A kezdést követő 3. nap
Előzetes tudás beszámításának módja:Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

 

 1. A képzés helyét, lebonyolításának módját, időtartamát és ütemezését az 1. sz. melléklet tartalmazza (tanfolyami tájékoztató).
 2. A Résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját Képző intézmény az alábbiak szerint határozza meg, melyet a Résztvevő elfogad, és tudomásul vesz: 

A képzés vizsgával zárul, a képzés elvégzéséről a Képző a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül oklevelet állít ki.

A képzés záróvizsgája a következő elemekkel zárul:

 1. Online írásbeli vizsga (Megfelelt: 81%-tól, Nem felelt meg:0-80%)
 2. Beküldendő online videó- a tanfolyam végén kerül kihirdetésre, hogy milyen videó beküldése szükséges és milyen formában
 3. Online szóbeli vizsga

 

 1. Hiányzás:

A megengedett hiányzás mértéke: 15%-os időkeret, mely 3 előadást foglal magában

A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Résztvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. A jelen pont alapján történő felmondás esetén a Résztvevő vizsgát nem tehet.

 • Díj, fizetési feltételek
 1. Résztvevő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy 
a képzés teljes díja: 158.000,- Ft

A Képző a képzés díjából esetenként kedvezményt biztosíthat, melyről az adott tanfolyamra történő jelentkezés során értesíti a Résztvevőt.

 1. Az esetlegesen szükséges javítóvizsga díjáról a Képző köteles tájékoztatni a Résztvevőt legkésőbb az újabb vizsgára történő jelentkezéskor. A javítóvizsga díja 6.000,- Ft. /vizsgatípus
 2. Felek rögzítik, hogy a Képzéshez nem kapcsolódik költségvetési vagy európai uniós támogatási forrás. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Képzéshez nem kapcsolódik ösztöndíj.
 3. A Résztvevő a képzés teljes díját a regisztráció során kapott e-mailben megadott határidőig, köteles megfizetni a Képző részére. Késedelmes fizetés esetén a Résztvevő a képzésen nem vehet részt. A díj megfizetésére kizárólag banki átutalás útján van lehetőség, a regisztráció során kapott e-mailben meghatározottak szerint. A díjról a Képző számlát állít ki, és megküldi azt a Résztvevő részére. 
 4. Amennyiben a díjat a Résztvevő helyett harmadik személy (a továbbiakban: Költségviselő) egyenlíti ki, ezt a körülményt a regisztráció során jelezni szükséges. A számla ebben az esetben a Költségviselő részére kerül kiállításra. A Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.
 • A Felek jogai és kötelezettségei:
 1. A Képző a Képzés tárgyi és személyi feltételeit köteles a saját költségére biztosítani. A Képző a Képzés lebonyolításának helyét, órarendjét a Képzés megkezdése előtt három munkanappal közli, ill. átadja a Résztvevőnek. A Képző az esetleges változtatás jogát fenntartja. 
 2. A Képző intézmény kijelenti, hogy a Képzés teljes időtartama alatt érvényes felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, továbbá Képző intézmény kijelenti, hogy a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési szervnek az Fktv 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja.
 3. A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetelhet. A szünetelés alatt egyik Felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
 • Szerződésszegés, jogkövetkezmények:
 1. Jelen szerződés alapján felek a Képző intézmény szerződésszegésének tekintik, különösen, ha a képzési program személyi és tárgyi feltételeit ismétlődően nem biztosítja, s mulasztását a Résztvevő erre történő felhívására sem pótolja, továbbá, ha a vizsgát időben nem szervezi meg, vagy a tanúsítvány kiadását indokolatlanul megtagadja. Ezen esetekben a Résztvevő visszakövetelheti a befizetett tanfolyami díj arányos részét. A Képző szerződésszegésének tekintik továbbá, ha a Képző a Felnőttképzési tv. 3.§. alapján a tevékenységének megkezdéséhez és folytatásához szükséges nyilvántartásba (engedélyezési) vételét nem jelenti be a hatósági feladatokat ellátó szervhez, ill. amennyiben a hatósági feladatokat ellátó szerv eltiltja a Képzőt a felnőttképzési tevékenység folytatásától, azonban a Képző a képzést már megkezdte, az ezzel összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kárért a Képzőt terheli a felelősség. Ebben az esetben a Képző a Résztvevő részére az addig befizetett részvételi díj időarányos részét visszatéríti. Ezen felül a Képzőt egyéb kártérítési összeg megfizetése nem terheli. 
 2. A Résztvevő szerződésszegésének minősül, ha hiányzása a 4. pontban meghatározottakat meghaladja. A Résztvevő szerződésszegésének minősül továbbá a rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása.
 • Elállás, felmondás:
 1. Képző intézmény a képzés megkezdését megelőzően biztosítja a Résztvevő elállási jogának gyakorlását. A képzés megkezdését megelőző 8. napig történő elállás esetén Képző a befizetett tandíj teljes összegét visszafizeti, ez esetben bánatpénzt nem köt ki. A képzést megelőző 8 napon belül történő elállás esetén a bánatpénz összege: 25 000 Ft. 
 2. Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző 15.  pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti. Az erre irányuló kérelmet a Képző ügyvezetőjénél kell előterjeszteni az info@prepostnatal.hu e-mail címen.
 3. A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére (info@prepostnatal.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a Résztvevő a már megtartott órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.
 4. Halasztás választása esetén a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan Képző beszámítja, a Résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie.
 5. A Képző jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a 14. vagy 20. pontban meghatározott szerződésszegést követi el. A felmondás a Résztvevő részére küldött írásbeli nyilatkozattal történik. Felmondás esetén a még meg nem tartott órák díja a Résztvevő részére visszajár.
 • Titoktartás, szerzői jog:
 1. A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos. Ezen rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén Résztvevő 3.000.000,- Ft (azaz hárommillió forint) kötbért köteles fizetni a Képző részére. A kötbér a szerződésszegéskor esedékes. Képző jogosult a kötbéren felül keletkezett kárát is érvényesíteni.
 • Adatkezelés:
 1. A Résztvevő hozzájárul és tudomásul veszi, hogy Képző személyes adatait kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint. 
 2. Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Felnőttképzési tv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatainak jogszabály által előírt kezelése, másrészt a Résztvevő jelen szerződés aláírásával adott kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Képzés lebonyolítása és az ennek érdekében a Résztvevővel történő kapcsolattartás.
 3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Felnőttképzési tv. 21.§ (2) bekezdése szerint a 21.§ (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
 4. A Képző a Felnőttképzési tv. 21.§ (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a jelen szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A Felnőttképzési tv. 21.§ (1) bekezdésben nem szereplő adatokat (lakcím, telefonszám) Képző jelen szerződés megszűnéséig kezeli. 
 5. Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy a Képző csoportképet készítsen a tanfolyam során, és azt marketing célokra felhasználja.
 6. A Résztvevő Képző által nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármilyen változás bejelentésének elmulasztásából származó kárért, vagy hátrányért a Képzőt felelősség nem terheli.
 • Panaszkezelés:
 1. Jelen szerződés megkötésével a Résztvevő elismeri, hogy a Képző intézmény ügyfélszolgálati és a panaszkezelési rendszeréről, azok igénybe vételéről a kellő tájékoztatást megkapta, azt tudomásul vette. 

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán e-mailen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Mail: info@prepostnataltrener.hu 

 1. A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.
 • Egyéb rendelkezések:
 1. A Felek létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Résztvevő a Képzésre történő regisztrációjával egyidejűleg elismeri, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadja.
 2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy hatálytalan, a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
 3. Jelen ÁSZF 2021. március 11. napjától hatályos. Képző bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Képző a módosított ÁSZF-et a https://prepostnataltrener.hu/ weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig Résztvevő regisztrációjakor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 4. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit (különösen a 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletet), továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Melléklet:

tanfolyami tájékoztató / képzési program